Адыгэ литературэр етIощIанэ лIэщIыгъуэм и 20–40 гъэхэм 3

Мурадыр : Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуар, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн

Тест лэжьыгъэ

Теунэ Хьэчим и «Аслъэн» повестым къытращIыкIа радио къэтыным федаIуэ. Артисхэм я къеджэкIэм федаIуэ, фи къеджэкIэм ефлъыт.
Сыт хуэдэ лъэхъэнэ зытепсэлъыхьыр тхыгъэр?
Сыт хуэдэ псэукIэ щыIа а зэманым ди хэкум?

Мурадыр : Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуар, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн

Тест лэжьыгъэ

Пьесэм хэт лIыхъужьхэм щхьэж езым яхуэфэщэж бзэ Шортэным зэраIурилъхьам фытепсэлъыхь, фызэплъар фи тегъэщIапIэу.

Мурадыр: Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуар, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн

Щыгъуазэ зыхуэщIын
УпщIэхэр:
Сыт хуэдэ зэфIэкIэр иIа Гъуэщокъу Хъусин зауэ зэмааным , сыт хуэдэ дамыгъэхэр щыхьэт абы техъуэрэ?
Сыт хуэдэзэман къигъэлъагъуэжыр Хъусин, сыт абы щыхьэт техъуэр ?

Мурадыр : Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуар, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн.

ЩоджэнцIыкIу Iэдэм и творчествэмкIэ тест лэжьыгъэхэр

Мурадыр : Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуар, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн

КъадэнгъущI Зырамыку и «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ »пьесэм и радиопостановкэм федаIуэ.
УпщIэхэр :
Хэкур зыфIэкIуэдым, псори зэрыфIэкIуэдыр дауэ пьесэм къыщыгъэлъэгъуа?

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска