Адыгэ литературэр етIощIанэ лIэщIыгъуэм и 20–40 гъэхэм 2

Мурадыр : Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуам, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн.

«Узэгугъур къогугъуж», «ФIы зыщIэ щIегъуэжыркъым», псалъэжьхэм я мыхьэнэмрэ «Бгырыс шухэр » романым щекIуэкI  Iуэхугъуэхэмрэ сыт хуэдэ зэпыщIэныгъэ яIэ? Романыр фи тегъэщIапIэу фытепсэлъыхь.

Псалъэзэблэдз

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска