Бахъсэн узэщIакIуэхэр. Лъэпкъ джэгуакIуэ — усакIуэхэр

Мурадыр : Я лъэпкъэгъухэм щIэныгъэ егъэгъуэтыным xx лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм узэщIакIуэхэм зэрыпащам, апхуэдэ лэжьыгъэхэр щIыналъэми Тыркуми зэрыщекIуэкIар, абы мыхьэнэ иIахэм щыгъэгъуэзэн.

Цагъуэ Нурий и «Цыжьбанэ лIыхъужь» хъыбарым хэт псэущхьэхэм я гъащIэм сыт хэфщIыкIрэ? Дыкъэзыухъуреихь дунейм псэущхьэхэм щаIэ мыхьэнэм фытепсэлъыхь

Псэущхьэхэм  я зэпэщIэувэныгъэм жьэрыIуатэу  фытепсэлъыхь

Мурадыр : XIX лIэщIыгъуэм и етIуанэ Iыхьэм – XX лIэщIыгъуэм псэуа адыгэ джэгуакIуэ – усакIуэхэм лъэпкъым къалэнышхуэ хуагъэзащIэу, абы сыт хуэдэ Iуэхугъуэ къыщыхъуми, пэджэжу, жылагъуэхэм къыщыхъу мыхъумыщIагъэхэм пэщIэту, я лъэпкъэгъухэр пэжыгъэм, цIыхугъэм, адыгагъэм хуагъасэу зэрыщытахэм папщIэ нобэрей щIэблэм абыхэм щIыхь ин хуащIу къэгъэхъун.

Агънокъуэ Лашэ теухуа тест лэжьыгъэ

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска