Адыгэ литературэр етIощIанэ лIэщIыгъуэм и 20–40 гъэхэм 1

Мурадыр : Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуар, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн

Адыгэ литературэм и классик ЩоджэнцIыкIу Алий и иужь махуэхэр щихьамрэ зэрихьамрэ фытепсэлъыхь мы фильмым фепъа иужь..Дауэ къехъулIа артистхэм я рольхэр?

Сурэтым феплъи къыжыфIэ  сыт хуэдэ зэман  ЩоджэнцIыкIу Алий и «Мадинэ» поэмэм и пэщIэдзэр къыщыхъуа зэманыр

ЩоджэнцIыкIу Алий и  «Мадинэ» поэмэм къытращIыкIа фильмым феплъ

Мурадыр : Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуар, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн.

ЩоджэнцIыкIу Алий «Къамботрэ Лацэрэ» романымкIэ тест лэжьыгъэхэр

Мурадыр : Адыгэ литературэм  и зыужьыныгъэм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъым тхыбзэ иIэ зэрыхъуар, зэман кIэщIым къриубыдэу лъэпкъ щIэныгъэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм  еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн.

ЩоджэнцIыкIу Алий «Къамботрэ Лацэрэ» романымкIэ тест лэжьыгъэхэр

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска